کنترل پرده و شیشهخانه هوشمندهوشمند سازی کنترل پرده و شیشههوشمند سازی ایسپارو

کنترل پرده ها و کرکره ها نقش مهمی در تنظیم نور و همچنین گرمایش ساختمان دارد. درحقیقت با هوشمند سازی پرده ها و کرکره ها، خورشید به عنوان یک منبع  نورانی-گرمایشی در سیستم به کار گرفته می شود. اجزیا این سیستم معمولا سنسورهای نور خورشید، موتورهای پرده و کرکره و کنترل کننده های هوشمند موتور هستند. یک سنسور نور خورشید در بیرون ساختمان نصب می شود. سپس با استفاده از مقداری که از این سنسور گرفته می شود، کنترل کننده موتور پرده تصمیم می گیرد که آنرا باز کند یا ببندد.

در صورت مجهز بودن به پردههای برقی، میتوان آنها را با توجه به برنامهریزی قبلی و سناریوهای مختلف کنترل کرد. این سیستم حتی این امکان را دارد در صورت بالا بودن نور پرده هارا کنار بزند. در این حالت هم سیستم گرمایشی و هم روشنایی نیز کنترل خواهند شد. چرا که وجود نور می تواند روی این دو پارامتر تأثیر مستقیم بگذارد.

Address :
گیلان ، رشت,
رشت,
گیلان - ایران.
Tel : 0911-9351172
Email : info@isparo.com

کنترل پرده و شیشه خانه هوشمند ، هوشمند سازی ساختمان - isparo

کنترل پرده ها و کرکره ها نقش مهمی در تنظیم نور و همچنین گرمایش ساختمان دارد. درحقیقت با هوشمند سازی پرده ها و کرکره ها، خورشید به عنوان یک منبع  نورانی-گرمایشی در سیستم به کار گرفته می شود. اجزیا این سیستم معمولا سنسورهای نور خورشید، موتورهای پرده و کرکره و کنترل کننده های هوشمند موتور هستند. یک سنسور نور خورشید در بیرون ساختمان نصب می شود. سپس با استفاده از مقداری که از این سنسور گرفته می شود، کنترل کننده موتور پرده تصمیم می گیرد که آنرا باز کند یا ببندد.

در صورت مجهز بودن به پردههای برقی، میتوان آنها را با توجه به برنامهریزی قبلی و سناریوهای مختلف کنترل کرد. این سیستم حتی این امکان را دارد در صورت بالا بودن نور پرده هارا کنار بزند. در این حالت هم سیستم گرمایشی و هم روشنایی نیز کنترل خواهند شد. چرا که وجود نور می تواند روی این دو پارامتر تأثیر مستقیم بگذارد.

مقالات مربوط به هوشمند سازی - کنترل پرده و شیشه خانه هوشمند