بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود

با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند میتوان باغات، مزارع و باغچه های محوطه یک ساختمان و یا گلدان های داخل منزل را بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود .
نحوه کنترل سیستم آبیاری هوشمند بر اساس سناریوهای مختلف تعریف شده، مانند میزان رطوبت خاک، روز و شب بودن، دمای محیط، زمانبندی مختلف و با گوشی همراه به وسیله پیام کوتاه می باشد.

Address :
گیلان ، رشت,
رشت,
گیلان - ایران.
Tel : 0911-9351172
Email : info@isparo.com

بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود

هوشمند سازی خانه و ساختمان | ایسپارو - isparo
۰۹ فروردین ۱۳۹۷

آبیاری


بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود

با استفاده از سیستم آبیاری هوشمند میتوان باغات، مزارع و باغچه های محوطه یک ساختمان و یا گلدان های داخل منزل را بدون حضور و از هر نقطه ای در کره زمین آبیاری نمود .
نحوه کنترل سیستم آبیاری هوشمند بر اساس سناریوهای مختلف تعریف شده، مانند میزان رطوبت خاک، روز و شب بودن، دمای محیط، زمانبندی مختلف و با گوشی همراه به وسیله پیام کوتاه می باشد.