شیشه هوشمندهوشمند سازیهوشمند سازی ساختمانشیشه هوشمند در ساختمانایسپارو

شیشه هوشمند، با فشار دادن یک کلید شیشه را ازحالت شفاف به حالت مات در آورید

شما میتوانید با این تکنولوژی به کار رفته در این شیشه ها با فشار دادن یک کلید شیشه را ازحالت شفاف به حالت مات در آورید

از این شیشه ها  میتوان در

حمام های شیشه ای –

اتاق کنفرانس-

پارتیشن های اداری

پنجره ها

استفاده نمود

شیشه هوشمند، با فشار دادن یک کلید شیشه را ازحالت شفاف به حالت مات در آورید

 

Address :
گیلان ، رشت,
رشت,
گیلان - ایران.
Tel : 0911-9351172
Email : info@isparo.com

شیشه هوشمند، با فشار دادن یک کلید شیشه را ازحالت شفاف به حالت مات در آورید

هوشمند سازی خانه و ساختمان | ایسپارو - isparo
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

کنترل پرده و شیشه


شیشه هوشمند، با فشار دادن یک کلید شیشه را ازحالت شفاف به حالت مات در آورید

شیشه هوشمند، با فشار دادن یک کلید شیشه را ازحالت شفاف به حالت مات در آورید

شما میتوانید با این تکنولوژی به کار رفته در این شیشه ها با فشار دادن یک کلید شیشه را ازحالت شفاف به حالت مات در آورید

از این شیشه ها  میتوان در

حمام های شیشه ای –

اتاق کنفرانس-

پارتیشن های اداری

پنجره ها

استفاده نمود

شیشه هوشمند، با فشار دادن یک کلید شیشه را ازحالت شفاف به حالت مات در آورید