هوشمندسازیمرغداری هوشمندگلخانه هوشمندهوشمندسازی مرغداریهوشمندسازی گلخانه

سیستم کنترل و مانیتورینگ مرغداری وگلخانه

سیستم هوشمند بعنوان مغز متفكر مدیریت سالن عمل کرده و با گرفتن اطلاعات سنسورهای دما ، رطوبت و گاز درون سالن و بررسی دما و رطوبت هوای خارج سالن و با در نظر گرفتن سن ، نژاد و وزن جوجه ها تصمیمات لازم را اعم از کنترل مناسب دما و رطوبت می گیرد و به دستگاههای تحت کنترل مانند هیترها ، هواکش ها ، مه پاش و... دستورات لازم را می دهد.

دستگاه نوع تهویه مورد نظر را با در نظر گرفتن تمامی شرایط مشخص میكند و سه نوع تهویه حداقلی ، انتقالی و تونلی بصورت هوشمندانه توسط سیستم انتخاب می گردند. بعنوان مثال ممكن است در یك روز گرم تابستان جهت خارج کردن گرمای اضافی دستگاه مدل تهویه تونلی را بر گزیند و با خنك تر شدن هوا در انتهای روز به تهویه انتقالی بصورت اتوماتیك تغییر وضعیت داده و با آغاز سرمای شب دستگاه بطور خودکار بر روی تهویه حداقلی برود. مدیریت دقیق و کامل برنامه هوشمند خطای انسانی را به صفر رسانده و با بوجود آوردن شرایط یكنواخت و نرمال در سالن زمینه ساز افزایش راندمان، کاهش ضریب تبدیل، کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت و انرژی و در نهایت افزایش سودآوری را بهمراه دارد.

کنترل دما:

مقدار دما در نقاط مختلف متفاوت است به همین دلیل این دستگاه سه نقطه دما را اندازه گرفته و از  65 تا 50 آنها متوسط می گیرد و به این ترتیب مقدار دقیق تری از دما بدست می آوریم.  رطوبت بین درصد تاثیر مطلوبی بر رشد و کاهش بیماری در طیور دارد. این دستگاه دارای یك سنسور رطوبت  درصد می باشد که در تنظیم رطوبت با توجه به تجهیزات به کار رفته در سالن 3سنج اروپایی با دقت طیور یا هر موقعیت مكانی دیگری به کمك شما خواهد آمد. آمونیاک از فضولات پرنده تولید می شود. چشم های پرنده قرمز می شود و تنفس دچار مشكل می شود. و اگر غلظت 20 ppmدر غلظت بیش از  برود، مرگ و میر پرنده شروع می شود. دی اکسید کربن از بازدم پرنده حاصل می شود 50 ppmبالای  3000ppmو معیار خوبی برای کثیفی هوا می باشد و طبق استانداردهای تعریف شده مقدار آن نباید به برسد. البته این گاز از عوامل کشنده محسوب نمی شود ولی غلظت های بالا تاثیر بدی بر رشد و افزایش بیماری در گله دارد.

یكی دیگر از عوامل تولید دی اکسید کربن، جت هیتر یا همان هیترهای موشكی می باشند. در مرغداریهایی که از این هیترها استفاده می شود، غلظت گاز در زمستانها به دلیل کارکرد بیشتر بخاطر سرد شدن هوا بالاتر از حد استاندارد تجاوز می کند و خود باعث بروز مشكلات زیادی می شود.

کنترل روشنائی:

با روشن و خاموش نمودن چراغ ها در زمان های برنامه ریزی شده و با ایجاد روزهای مصنوعی میتوان زمان تخم گذاری را در مرغداری ها تنظیم نمود.

 

کنترل رطوبت:

متاسفانه در حال حاضر سیستم خاصی جهت کنترل رطوبت در سالن های مرغداری وجود ندارد و مه پاش ها و هواکش ها بنا به تشخیص پرسنل فارم بصورت دستی خاموش و یا روشن می گردند. جهت کنترل رطوبت در سالن های پرورش طیور استفاده از سنسورهای دیجیتال رطوبت که دقت بالایی دارند بوده و رطوبت را پس از اندازه گیری می کنند، توصیه می گردند. این سنسورها دارای دقت ترانسمیتر بر روی شبكه اترنت به دستگاه هوشمند پرورش ارسال می نمایند. سیستم  هوشمند پس از اندازه گیری میزان رطوبت در صورت کمبود رطوبت سالن از طریق فرمان دادن به مه پاش ها رطوبت سالن را تامین می نماید و در صورت رطوبت بیش از حد آن را از طریق هواکش ها بصورت آهسته و با حفظ دمای مورد نظر سالن تخلیه می نماید. از مهم ترین خصوصیات سنسورهای دیجیتال رطوبت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- عدم نیاز به کالیبراسیون

- طول عمر بسیار بالا

- ارسال اطلاعات به دستگاه کنترل و مانیتورینگ و نشان دادن در صفحه نمایش 
 
- دادن فرامین کنترلی از دستگاه به مه پاش 

- کاهش مصرف سوخت و انرژی برق

 

کنترل گازها:

 نوع گاز مضر آمونیاک، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و4در سالن های مرغداری با مواجه H2S هستیم. سنسورهای مورد استفاده توسط شرکت گازهای مضر در سالن مرغدارای را اندازه گیری کرده و با میزان گاز اکسیژن موجود در سالن مقایسه می نماید و یك شاخص بنام کنترل کیفیت هوای سالن تولید می نماید که بیانگر کیفیت هوای درون سالن می باشد. مدیران فارم می توانند با مشاهده این سنسور از عملكرد سیستم تهویه خود مطلع گردند. در مواقع اضطراری که میزان گازهای مضر به حد بحرانی رسیده باشد سیستم هوشمند پرورش اقدامات لازم جهت تخلیه گازهای خطرناک از سالن و تامین میزان اکسیژن مورد نظر را با توجه به شرایط دمایی سالن انجام می نماید.

فشار سنج:

یكی از کاربردهای این دستگاه در سالن های مرغداری می باشد. در مرغداری های صنعتی برای هوادهی از دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا استفاده می شود. این هواده ها نقش کلیدی در پرورش طیور و همچنین کاهش مصرف سوخت ایفا می کنند. این دریچه ها معمولا به موتورهای برقی(موتور وینچ) جهت باز و بسته شدن مجهز می گردند. ترانسمیتر فشار سنج برای کنترل دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا به کار می رود.  در سالن های مرغ داری از فن های عرضی و طولی ( حداقلی و تونلی) جهت تهویه و خارج کردن گازها از سالن و یا خنك کردن طیور استفاده می شود. وقتی این فن ها روشن می شوند فشار منفی در سالن ایجاد می شود( به دلیل استفاده از فن های مكنده). میزان باز و بسته شدن دریچه های اینلت و پره ها (ورودی های هوا) باید بر اساس فشار منفی ایجاد شده در سالن باشد. در غیر این صورت از میزان کاریایی هوادهی می کاهد و افزایش مصرف سوخت را به همراه دارد. دستگاه فشار سنج فشار هوای
سالن را در حد مطلوب نگه می دارد. همچنین این دستگاه قابلیت فرمان جداگانه به دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا در کارکرد سه نوع تهویه حداقلی، انتقالی و تونلی را دارد.

امکانات سیستم هوشمند مرغداری :

 

Address :
گیلان ، رشت,
رشت,
گیلان - ایران.
Tel : 0911-9351172
Email : info@isparo.com

مرغ داری هوشمند و نیازهای کنترلی آن

هوشمند سازی خانه و ساختمان | ایسپارو - isparo
۱۵ دی ۱۳۹۷

سایر خبر


مرغ داری هوشمند و نیازهای کنترلی آن

سیستم کنترل و مانیتورینگ مرغداری وگلخانه

سیستم هوشمند بعنوان مغز متفكر مدیریت سالن عمل کرده و با گرفتن اطلاعات سنسورهای دما ، رطوبت و گاز درون سالن و بررسی دما و رطوبت هوای خارج سالن و با در نظر گرفتن سن ، نژاد و وزن جوجه ها تصمیمات لازم را اعم از کنترل مناسب دما و رطوبت می گیرد و به دستگاههای تحت کنترل مانند هیترها ، هواکش ها ، مه پاش و... دستورات لازم را می دهد.

دستگاه نوع تهویه مورد نظر را با در نظر گرفتن تمامی شرایط مشخص میكند و سه نوع تهویه حداقلی ، انتقالی و تونلی بصورت هوشمندانه توسط سیستم انتخاب می گردند. بعنوان مثال ممكن است در یك روز گرم تابستان جهت خارج کردن گرمای اضافی دستگاه مدل تهویه تونلی را بر گزیند و با خنك تر شدن هوا در انتهای روز به تهویه انتقالی بصورت اتوماتیك تغییر وضعیت داده و با آغاز سرمای شب دستگاه بطور خودکار بر روی تهویه حداقلی برود. مدیریت دقیق و کامل برنامه هوشمند خطای انسانی را به صفر رسانده و با بوجود آوردن شرایط یكنواخت و نرمال در سالن زمینه ساز افزایش راندمان، کاهش ضریب تبدیل، کاهش تلفات، کاهش مصرف سوخت و انرژی و در نهایت افزایش سودآوری را بهمراه دارد.

کنترل دما:

مقدار دما در نقاط مختلف متفاوت است به همین دلیل این دستگاه سه نقطه دما را اندازه گرفته و از  65 تا 50 آنها متوسط می گیرد و به این ترتیب مقدار دقیق تری از دما بدست می آوریم.  رطوبت بین درصد تاثیر مطلوبی بر رشد و کاهش بیماری در طیور دارد. این دستگاه دارای یك سنسور رطوبت  درصد می باشد که در تنظیم رطوبت با توجه به تجهیزات به کار رفته در سالن 3سنج اروپایی با دقت طیور یا هر موقعیت مكانی دیگری به کمك شما خواهد آمد. آمونیاک از فضولات پرنده تولید می شود. چشم های پرنده قرمز می شود و تنفس دچار مشكل می شود. و اگر غلظت 20 ppmدر غلظت بیش از  برود، مرگ و میر پرنده شروع می شود. دی اکسید کربن از بازدم پرنده حاصل می شود 50 ppmبالای  3000ppmو معیار خوبی برای کثیفی هوا می باشد و طبق استانداردهای تعریف شده مقدار آن نباید به برسد. البته این گاز از عوامل کشنده محسوب نمی شود ولی غلظت های بالا تاثیر بدی بر رشد و افزایش بیماری در گله دارد.

یكی دیگر از عوامل تولید دی اکسید کربن، جت هیتر یا همان هیترهای موشكی می باشند. در مرغداریهایی که از این هیترها استفاده می شود، غلظت گاز در زمستانها به دلیل کارکرد بیشتر بخاطر سرد شدن هوا بالاتر از حد استاندارد تجاوز می کند و خود باعث بروز مشكلات زیادی می شود.

کنترل روشنائی:

با روشن و خاموش نمودن چراغ ها در زمان های برنامه ریزی شده و با ایجاد روزهای مصنوعی میتوان زمان تخم گذاری را در مرغداری ها تنظیم نمود.

 

کنترل رطوبت:

متاسفانه در حال حاضر سیستم خاصی جهت کنترل رطوبت در سالن های مرغداری وجود ندارد و مه پاش ها و هواکش ها بنا به تشخیص پرسنل فارم بصورت دستی خاموش و یا روشن می گردند. جهت کنترل رطوبت در سالن های پرورش طیور استفاده از سنسورهای دیجیتال رطوبت که دقت بالایی دارند بوده و رطوبت را پس از اندازه گیری می کنند، توصیه می گردند. این سنسورها دارای دقت ترانسمیتر بر روی شبكه اترنت به دستگاه هوشمند پرورش ارسال می نمایند. سیستم  هوشمند پس از اندازه گیری میزان رطوبت در صورت کمبود رطوبت سالن از طریق فرمان دادن به مه پاش ها رطوبت سالن را تامین می نماید و در صورت رطوبت بیش از حد آن را از طریق هواکش ها بصورت آهسته و با حفظ دمای مورد نظر سالن تخلیه می نماید. از مهم ترین خصوصیات سنسورهای دیجیتال رطوبت می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- عدم نیاز به کالیبراسیون

- طول عمر بسیار بالا

- ارسال اطلاعات به دستگاه کنترل و مانیتورینگ و نشان دادن در صفحه نمایش 
 
- دادن فرامین کنترلی از دستگاه به مه پاش 

- کاهش مصرف سوخت و انرژی برق

 

کنترل گازها:

 نوع گاز مضر آمونیاک، دی اکسید کربن، مونوکسید کربن و4در سالن های مرغداری با مواجه H2S هستیم. سنسورهای مورد استفاده توسط شرکت گازهای مضر در سالن مرغدارای را اندازه گیری کرده و با میزان گاز اکسیژن موجود در سالن مقایسه می نماید و یك شاخص بنام کنترل کیفیت هوای سالن تولید می نماید که بیانگر کیفیت هوای درون سالن می باشد. مدیران فارم می توانند با مشاهده این سنسور از عملكرد سیستم تهویه خود مطلع گردند. در مواقع اضطراری که میزان گازهای مضر به حد بحرانی رسیده باشد سیستم هوشمند پرورش اقدامات لازم جهت تخلیه گازهای خطرناک از سالن و تامین میزان اکسیژن مورد نظر را با توجه به شرایط دمایی سالن انجام می نماید.

فشار سنج:

یكی از کاربردهای این دستگاه در سالن های مرغداری می باشد. در مرغداری های صنعتی برای هوادهی از دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا استفاده می شود. این هواده ها نقش کلیدی در پرورش طیور و همچنین کاهش مصرف سوخت ایفا می کنند. این دریچه ها معمولا به موتورهای برقی(موتور وینچ) جهت باز و بسته شدن مجهز می گردند. ترانسمیتر فشار سنج برای کنترل دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا به کار می رود.  در سالن های مرغ داری از فن های عرضی و طولی ( حداقلی و تونلی) جهت تهویه و خارج کردن گازها از سالن و یا خنك کردن طیور استفاده می شود. وقتی این فن ها روشن می شوند فشار منفی در سالن ایجاد می شود( به دلیل استفاده از فن های مكنده). میزان باز و بسته شدن دریچه های اینلت و پره ها (ورودی های هوا) باید بر اساس فشار منفی ایجاد شده در سالن باشد. در غیر این صورت از میزان کاریایی هوادهی می کاهد و افزایش مصرف سوخت را به همراه دارد. دستگاه فشار سنج فشار هوای
سالن را در حد مطلوب نگه می دارد. همچنین این دستگاه قابلیت فرمان جداگانه به دریچه های اینلت و پره های ورودی هوا در کارکرد سه نوع تهویه حداقلی، انتقالی و تونلی را دارد.

امکانات سیستم هوشمند مرغداری :

 • نمایش لحظه ای دمای هر نقطه از سالن  بطور مجزا و میانگین دمای سالن و دمای خارج از سالن .
 •   نمایش لحظه ای رطوبت داخل و خارج از سالن. 
 • تعیین و پیشنهاد بهینه ترین مقدار دما و  رطوبت بر اساس نوع و سن جوجه . 
 • کنترل میزان دی اکسید کربن و مونوکسید کربن و آمونیاک سالن
 •  تعیین حداقل تعداد هواکش مورد نیاز بر اساس کنترل آمونیاک و دی اکسید کربن وشرایط سالن .
 •   کنترل روشنایی سالن بر اساس برنامه زمانی از پیش تعین شده .
 • آبخوری و توزیع دارو بر اساس برنامه زمانی
 • کنترل سیستم دانخوری  دستی و یا جدول برنامه از پیش تعیین شده برای روشن یا خاموش شدن ،  کنترل اتوماتیك سیستم کنترل دما ورطوبت.  )...  هیترها، رطوبت سازها و ،  مشاهده وضعیت عملیاتی کلیه دستگاه های تحت کنترل (فنها بر روی مانیتور.  ایجاد آلارم هنگام بروز مشكل در کارکرد تجهیزات کنترلی بصورت اتوماتیك در تمام ساعات شبانه روز. 
 • ایجاد آلارم در صورت خارج شدن مقادیر دما و رطوبت وسایر پارامترها از محدوده تنظیم واستاندارد.
 •  
 •  ذخیره سازی و نمایش کلیه آلارم های رخ داده وتغییرات صورت گرفته توسط کاربر در سیستم بر روی حافظه نامحدود. 
 • قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق کابل و نرم افزاز مربوطه برای مانیتورینگ سالن . 
 •   امكان بهره برداری آسان توسط کاربران غیر متخصص تعریف کاربرهای مختلف برای حفاظت از اطلاعات و عدم دسترسی به اطلاعات پایه توسط کاربران عادی.  کنترل تردد سالن و ممانعت از ورود افراد غیر فنی و ناشناس به سالن جهت حفظ بهداشت سالن. 
 • کنترل تردد و حفاظت سالن توسط دوربین های تحت شبكه و از راه دور.  کنترل سالن از نظر حفاظتی از قبیل سیستم اعلام حریق و سرقت. 
 • رویت میزان دما و رطوبت وسایر پارامترهای اساسی سالن در تلفن همراه و تنظیم این پارامترها از راه دور